Skip links

Toenemende kritiek op zonneparken

Zonne-energie lijkt de oplossing van de toekomst. Het is een schone vorm van energie die almaar efficiënter opgewekt kan worden. De stijgende populariteit van zonnepanelen gaat echter ook gepaard met veel vraagtekens en kritiek. Hoewel er weinig negatieve uitlatingen zijn over zonnepanelen op daken van woonhuizen en bedrijven, neemt het aantal kritische vragen over zonneparken toe. 

Zonneparken bieden een effectieve manier om veel schone energie op te wekken op een geconcentreerde plek. Om aan de stijgende vraag naar groene energie te kunnen voldoen investeren energiebedrijven steeds vaker in dit soort zonneweides. Zonnepanelen worden daarom vaker in de openbare ruimte geplaatst. Grote oppervlaktes (landbouw-)grond maken zo plaats voor zonneweides. De voornaamste kritiek wordt geuit op het horizonvervuiling, het verdwijnen van kostbare landbouwgrond en het in gevaar brengen van ecosystemen. 

Horizonvervuiling

De weerstand duikt vooral op in gebieden waar natuurgebieden plaats moeten maken voor zonneparken. Veel mensen beschouwen de zonneparken als horizonvervuiling. Ze kijken liever niet uit op zonnepanelen of zien het nut er niet van in. Daarnaast zijn omwonenden geregeld bang voor een waardedaling van hun huis. Hoewel de zonneparken nog te jong zijn om hier conclusies over te trekken, zijn er indicaties dat deze zorgen niet ongegrond zijn. Onderzoek van de UvA en VU laat zien dat er aanwijzingen zijn die duiden op een lichte waardedaling. Dankzij de kritiek uit verschillende hoeken worden de parken vaak met veel vertraging of zelfs helemaal niet gerealiseerd. Hierdoor loopt de energietransitie veel onnodige vertraging op. 

Landbouwgrond

Dankzij de lucratieve opbrengst van zonnepanelen wordt het voor veel boeren financieel aantrekkelijk om hun landbouwgrond te verpachten aan zonne-energie bedrijven. De subsidies die momenteel door de overheid worden verstrekt op duurzame energie maken dit nog aantrekkelijker. Als gevolg zijn er al vele hectares landbouwgrond verdwenen. Landbouwers zijn bang voor prijsopdrijving van landbouwgrond, en het verdwijnen van grote stukken vruchtbare grond. In de toekomst wordt ook ingezet op de verduurzaming van de landbouwsector, waarvoor meer grond nodig is. De combinatie van prijsopdrijving en het verdwijnen van grote stukken grond leidt ertoe dat veel landbouwers de toekomst somber inzien.  

Ecosystemen

Een derde zorg omtrent zonneparken is het effect op natuur en milieu. Wanneer het zonnepark niet zorgvuldig wordt ingericht kan het een negatief effect hebben op het milieu en de biodiversiteit in een gebied. Een zonnepark kan leiden tot bodemdegradatie, bodemerosie, en een afname van akker- en weidevogels in een gebied. Hoewel dit effect niet altijd plaats hoeft te vinden wanneer er rekening wordt gehouden met de ecologische randvoorwaarden, is dit bij de plaatsing van de meerderheid van de zonneparken niet het geval. Als de bodem onder de bijna volledig wordt afgeschermd door de panelen sterft de ondergroei en neemt de bodemvruchtbaarheid af. Dit heeft vervolgens ook weer een negatief effect op de opnamecapaciteit van water. Een ander risico is bodemvervuiling wanneer er geen zorgvuldig gebruik wordt gemaakt van de juiste materialen. Hoewel deze negatieve gevolgen te voorkomen zijn door juiste beleidsvoering is dit momenteel nog geen verplichting vanuit de overheid, waardoor de negatieve gevolgen nog niet worden uitgesloten.

Efficiënt gebruik van bestaande bebouwing

Een voor de hand liggende oplossing is het dubbel benutten van bestaande oppervlaktes. Door prioriteit te geven aan het beleggen van daken en parkeerplaatsen concurreren de zonnepanelen niet met andere mogelijke belangen. Een stuk grond wordt zo optimaal benut. Het beleggen van de daken van gebouwen en woonhuizen, en het benutten van parkeerplaatsen zou daarom voorrang moeten krijgen. Een zonne-carport biedt een mogelijkheid om nog een stap verder gaan. Hiermee kunnen ook parkeerplaatsen een driedubbele functie krijgen, door als parkeerplaats, duurzame energiebron, én laadstation te fungeren.

zonnepark

Meer weten over de duurzame parkeerplaats van AmperaPark? Bereken hier hoeveel zonne-kilometers je kunt halen uit jouw duurzame parkeerplaats. 

Leave a comment